Privacybeleid

1. Identificatie van de verwerkingsverantwoordelijke

Vlaamse Televisie Academie VZW, met maatschappelijke zetel te 1703 DILBEEK, Tuinbouwlaan 5 en ingeschreven in de KBO met ondernemingsnummer ON 0882206288 (hierna “Vlaamse Televisie Academie”, “wij” of “ons”) is uitbater van de website “ www.vlaamsetelevisieacademie.be” (hierna “Website”).

Vlaamse Televisie Academie verbindt zich ertoe de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (de “Algemene Verordening Gegevensbescherming”, in het Engels “General Data Protection Regulation”, hierna “GDPR”) na te leven. De GDPR kan te allen tijde geraadpleegd worden via de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (“Privacycommissie”): www.privacycommission.be.

Vlaamse Televisie Academie dient beschouwd te worden als “verwerkingsverantwoordelijke” van de persoonsgegevens verzameld via de Website, aangezien het Vlaamse Televisie Academie is dat de doeleinden en de middelen voor de verwerking bepaalt.

Voor alle vragen of inlichtingen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kan u contact opnemen met: Vlaamse Televisie Academie VZW
Tuinbouwlaan 5
1703 DILBEEK

2. Welke persoonsgegevens worden verzameld via de Website?

2.1. Gegevens die u ons zelf meedeelt

Via de Website worden volgende diensten aangeboden (hierna “Dienst(en)”) waarvoor u, indien u gebruik wenst te maken van die Dienst(en), ons voorafgaandelijk één of meerdere persoonsgegevens dient mee te delen aan de hand van een elektronisch invulformulier:

Sollicitaties voor een job of stage: achternaam, voornaam, geslacht, nationaliteit, geboortedatum, geboorteplaats, fysiek adres (straat, nummer, postcode, woonplaats), e-mailadres, telefoonnummer, burgerlijke staat, hoogst behaalde diploma (en in geval van sollicitatie voor een stageplaats tevens opleiding, opleidingsinstituut en studiejaar), cv, foto.

Sommige persoonsgegevens dient u verplicht mee te delen opdat wij u de Dienst zouden kunnen aanbieden. Doet u dat niet, dan kunnen wij u de betrokken Dienst niet leveren. Ofwel worden die verplicht mee te delen gegevens aangeduid middels een asterisk (*), ofwel op een andere wijze aangeduid op het elektronisch invulformulier. De overige gegevens zijn facultatief mee te delen.

2.2. Gegevens automatisch verzameld bij het gebruik van onze Website

Het is eveneens mogelijk dat, terwijl u gebruik maakt van onze Website, bepaalde cookies worden verzonden, via dewelke onder meer bepaalde gegevens gerelateerd aan het gebruik van onze Website kunnen worden verzameld. Meer informatie betreffende ons cookiebeleid kan u terugvinden via: www.vlaamsetelevisieacademie.be/cookies.

3. Gerechtvaardigde verwerkingsgronden

De persoonsgegevens verzameld via de Website worden door ons verwerkt op grond van de vrijwillige toestemming die u ons daartoe geeft, zijnde de toestemming om de op u betrekking hebbende persoonsgegevens te verwerken voor de doeleinden opgenomen onder hiernavolgend artikel 4 van huidig Privacybeleid.

Daarnaast is het ons tevens toegestaan de persoonsgegevens verzameld via de Website te verwerken:

4. Verwerkingsdoeleinden

De doeleinden waarvoor we de via de Website verzamelde persoonsgegevens verwerken zijn:

4.1. Gegevens die u ons zelf meedeelt:

4.2. Gegevens automatisch verzameld bij het gebruik van onze Website:

5. Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij zorgen voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, misbruik en elke vorm van onrechtmatige verwerking.

Alle persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, worden bewaard op beveiligde servers beheerd door Vlaamse Televisie Academie, afgeschermd middels firewalls en uitgerust met een centraal toegangscontrolesysteem.

Onze werknemers, respectievelijk zelfstandige dienstverleners die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn onderworpen aan het interne privacybeleid van de groep Vlaamse Televisie Academie, dat eveneens voorziet in een reeks organisatorische beveiligingsmaatregelen.

Daarnaast werd, ingeval er zich toch een (nakend) incident zou voordoen, voorzien in een security breach policy, met als doel op ieder (nakend) incident zo doeltreffend en efficiënt mogelijk te kunnen reageren.

6. Bewaringstermijn

Wij zullen uw gegevens, verzameld via de Website, niet langer bewaren dan noodzakelijk ter aanbieding van de door u gevraagde Dienst. Indien u op een bepaald ogenblik de door u gevraagde Dienst niet langer wenst af te nemen, kan u ons daar te allen tijde van op de hoogte stellen, waarna wij uw persoonsgegevens binnen een redelijke termijn zullen verwijderen, behoudens die persoonsgegevens die noodzakelijk blijven ter aanbieding van een andere door u gevraagde Dienst.

Persoonsgegevens die u ons heeft bezorgd ten behoeve van sollicitatiedoeleinden, zullen in ieder geval niet langer bewaard worden dan tot op het einde van het tweede kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarin u uw persoonsgegevens ten behoeve van sollicitatiedoeleinden heeft meegedeeld.

Wij nemen in ieder geval de nodige maatregelen om uw persoonsgegevens te verwijderen als blijkt dat de verwerkingsdoeleinden waarvoor ze werden verzameld niet langer relevant of actueel zouden zijn.

7. Ontvangers van uw persoonsgegevens

Zonder uw toestemming worden uw persoonsgegevens niet overgemaakt aan derden, dit met uitzondering van:

8. Uw rechten als betrokkene

Als betrokkene kent de GDPR u diverse rechten toe. Indien u één of meerdere van hiernavolgende rechten wenst uit te oefenen, dient u het verzoek daartoe te richten aan Vlaamse Televisie Academie, per e-mail via info@vlaamsetelevisieacademie.be, dan wel per brief aan Vlaamse Televisie Academie VZW – Privacy, Tuinbouwlaan 5, 1703 DILBEEK. Gelieve in uw verzoek duidelijk aan te geven welk van hiernavolgende rechten u wenst uit te oefenen en bij uw verzoek, opdat wij uw identiteit zouden kunnen verifiëren, kopij te voegen van uw identiteitskaart.

8.1. Recht op inzage

U heeft te allen tijde het recht om kosteloos inzage te krijgen in de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die door ons worden verwerkt (evenals de informatie met betrekking tot de verwerking die wij u overeenkomstig de GDPR dienen te verstrekken, waaronder de verwerkingsdoeleinden, de rechtsgrond(en) voor de verwerking, de periode gedurende dewelke de persoonsgegevens worden opgeslagen, etc.).

8.2. Recht op rectificatie

U heeft tevens te allen tijde het recht ons te verzoeken uw persoonsgegevens te wijzigen of aan te vullen indien ze onjuist of onvolledig zouden zijn.

8.3. Recht op verwijdering

U heeft te allen tijde het recht ons te te verzoeken dat wij uw persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging zouden wissen.

8.4. Recht op beperking van de gegevensverwerking

U beschikt tevens over het recht ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken wanneer:

  1. u de juistheid van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens betwist, gedurende een periode die ons in staat stelt om de juistheid van uw persoonsgegevens te controleren;
  2. de verwerking onrechtmatig zou zijn, u zich verzet tegen het wissen van uw persoonsgegevens en ons in de plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik ervan;
  3. wanneer wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor de vooropgestelde verwerkingsdoeleinden, maar u deze nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
  4. wanneer u betwist dat wij uw persoonsgegevens gebruiken voor door ons ingeroepen gerechtvaardigde verwerkingsgronden.

8.5. Recht op bezwaar tegen gebruik voor direct marketing

U heeft daarenboven te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen gelijk welke verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.

9. Klachten

Indien u klachten heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, zouden wij het uiteraard op prijs stellen die eerst aan ons te richten (zie de coördinaten opgenomen onder hoger vermeld artikel 1).

U beschikt evenwel te allen tijde over het recht om een eventuele klacht in te dienen bij de bevoegde “gegevensbeschermingsautoriteit”; dit is de Belgische Privacycommissie (https://www.privacycommission.be/nl/contact).

Laatste versie van huidig Privacybeleid: 25 mei 2018
Website by The Island - theisland.be